image 4Ablak a világra!

Galamb József Mezõgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Makó(A kép forrása: http://androgeek.hu)
ETO Részletesebb tudományterületi lista

Szakszám - Témakör

Részletesebb tudományterületi lista
0 Általános művek
00 A tudomány és kultúra legáltalánosabb alapjai
001Tudomány és ismeretek általában
002 Dokumentáció. Könyvek. Írásművek. Szerzői, kiadói tevékenység
003 Írásrendszerek. Jelek és szimbólumok.
005 Szervezés, szervezéstudomány, a szervezés módszertana
006 Szabványosítás, szabványok
007 Tevékenység és szervezése. Információ-, kommunikáció- és szabályozáselmélet
008 Művelődés.Civilizáció. Kultúra. Haladás
009 Humán tudományok általában
01 Könyvészet, bibliográfiák, katalógusok
02 Könyvtártan
021 Könyvtárügy. Könyvtárak alapítása, fenntartása, fejlesztése
022 Könyvtárak épülete, berendezése
023 Könyvtárvezetés
024 Könyvtárhasználat
025 Könyvtári ügyvitel
026 Szakkönyvtárak
027 Általános könyvtárak
028 Olvasás. Olvasáspszichológia, Olvasáspedagógia.
030 Referenszkönyvek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak
050 Folyóiratgyűjtemények 06 Szervezetek, testületek, kongresszusok 08 Gyűjteményes művek 09 Kéziratok, könyvritkaságok
1 Filozófia, Pszichológia
19 Filozófiatörténet 11 A lét filozófiai problémái
111 Általános metafizika
113 Általános természettörvények
114 Tér
115 Idő
116 Mozgás, Keletkezés. Fejlődés.
117 Anyag
118 Erő. energia
119 Mennyiség. Szám.
122 Okság (kauzalitás)
123 Szabadság és szükségszerűség. Véletlen. Fatalizmus.
124 Teleológia
125 Végesség. Végtelenség.
128 Lélek. Élet és halál mibenléte
129 Az egyén lelkének eredet és sorsa
13 A szellem filozófiája. A szellemi lét metafizikája.
133 Az okkult jelenségek
14 Filozófiai rendszerek és állásfoglalások
140 Lehetséges filozófiai állásfoglalások. Rendszertipológia.
141 Filozófiai álláspontok fajtái
159.9 Pszichológia
159.9.01 A lélektan filozófiai elméletei. Metafizikai pszichológia. Racionális pszichológia.
159.91 Pszichofiziológia
159.92 Pszichikus fejlődés és pszichikus teljesítőképesség
159.93 Érzet. Észlelés
159.94 Érzelem. Akarat. Cselekvés
159.95 Magsabbrendű szellemi folyamatok
159.96 Sajátos lelkiállapotok és lelki folyamatok
159.97 Rendellenes lelki jelenségek
159.98 Pszichotechnika
16 Logika. Logisztika. Ismeretelmélet.
161.1 A fogalom
161.2 Ítélet. Kijelentés.
162 Következtetés
164 Logisztika. Logikai kalkulus
165 Ismeretelmélet
167 Tudományos kutatás
168 Tudományos rendszertan
17 Erkölcs. Erkölcstan. Etika.
171 Egyéni erkölcs. Az ember kötelességai saját magával szemben
172 Társadalmi erkölcs. Szociáletika.
173 Családi erkölcs
174 Hivatási erkölcs. Foglalkozások erkölcstana
176 Szexuális (nemi) erkölcs
177 Erkölcs és emberi közösség. A társas érintkezés erkölcstana.
178 Erkölcs és mértékletesség. Önmegtartóztatás.
179 Az erkölcs különféle kérdései
2 Vallás. Teológia
21 Természetes vallás.Vallásfilozófia.
22 Biblia, Szentírás
221 Az Ószövetség zsidó kánon szerinti felosztása
222 Az Ószövetség történeti könyvei
223 Az Ószövetség költői könyvei
224 Az Ószövetség prófétái
225 Újszövetség
226 Az Újszövetség evangéliumai, az Apostolok Cselekedeteinek könyve, az Újszövetség szinoptikusai
227 Az Újszövetség apostolainak levelei
228 Apokalypsis (János Jelenéseinek könyve)
229.91 Ószövetségi apokrifek
229.92 Az Újszövetség apokrif iratai, pszeudoepigráf, illetve deutero-kanonikus könyvek
229.98 Ál-szentírások
23 Dogmatika. Theologia dogmatica. Rendszeres teológia
24 Morális teológia.Erkölcstan. Gyakorlati teológia. Aszkétika és misztika.
25 Lelkipásztorkodástan. Pasztorális teológia. Lelki gondozás.
26 A keresztény egyház általában. Alapítása és tevékenysége
27 Általános keresztény egyháztörténet
271 Szerzetesrendek
272 Vallásüldözések, vértanúk
273 Hitszakadások, tévtanok, skizmák
276 Patrisztika, patrológia, egyházatyák, egyházi írók
28 Különféle keresztény egyházak, felekezetek, szekták és közösségek.
281 Öskereszténység, ősegyház, keleti egyházak
282 Római katolikus vagy latin egyház. A Nyugati egyház általában
283 Anglikán egyház
284 Protestáns egyházak és felekezetek. Korai reformátori mozgalmak
285 Puritánok (Anglia, XVI-XVII.sz)
286 Újrakeresztelők
287 Methodisták
288 Unitáriusok, anttrinitáriusok
289 Papság nélküli, independens szekták, hitvallás nélküli új keresztények
29 Általános és összehasonlító vallástudomány. Nem-keresztény vallások. Mitológia.
291 Általános és összehasonlító vallástudomány, vallástörténet, hierológia
292 Ógörög és órómai vallás
294 Indiai vallások
295 Perzsa vallás
296 Zsidó (izraelita) vallás, judaizmus
297 Iszlám, mohamedánizmus
298 A mohamedánizmuson belüli vallási mozgalmak (pl. babismus)
299 Egyéb vallások
3 Társadalomtudományok
30 A társadalomtudományok elmélete és módszertana
303 Társadalomtudományi módszerek
308 Szociográfia. Társadalomrajz minőségi és mennyiségi nézőpontból.
31 Statisztika. Demográfia. Szociológia.
311 Statisztika
312 Népességstatisztika
314 Demográfia, népességtudományi kutatás
316 Szociológia
316.1 A szociológia tárgya
316.2 Szociológiai irányzatok
316.3 A társadalom szerkezete
316.4 Társadalmi folyamatok
316.6 Szociálpszichológia
316.7 A társadalmi élet kulturális összefüggései
32 Politikatudomány
32.019.5 Közvélemény. Politikai propaganda, agitáció
32:016 Politikatudomány szakbibliográfiái
321 A politika szervezeti formái
323 Belpolitika (földrajzi alosztásokkal is)
324 Választások. Népszavazások
325 Vándorlás. Telepítés. Gyarmatügy
326 Rabszolgaság. Jobbágyság
327 Nemzetközi politika. Külpolitika (földrajzi alosztásokkal)
328 Törvényhozó testületek. Kormányok
329 Politikai pártok (szervezetek) és mozgalmak
33 Közgazdaságtan
330 Közgazdaságtudomány
330.1 Közgazd. általában. Alapfogalmak, érték, tőke, alapok.
330.3 Gazdasági mozgás
330.4 Matematikai közgazdaságtan
330.5 Nemzeti vagyon. Társadalmi össztermék. Nemzeti termék. Népgazdasági mérlegek. Nemzetgazdasági elszámolás
330.8 Közgazdasági elméletek és tanok története. A közgazdasági tantételek története.
331 Munkaügy. Munkáltató. Munkavállaló. Munka. Munkagazdaságtan. Munkaszervezés
332 Regionális gazdaság. Föld és telek. Lakásgazdaság
334 Gazdasági szervezetek és együttműködési formák (lsd 658 is)
334.7 Gazdasági szervezeti formák, együttműködési formák
336 Pénzügy
338 Gazdasági helyzet. Gazdaságpolitika. Gazdaságirányítás
339 Kereskedelem. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Világgazdaság.
34 Jog. Jogtudomány
340 A jog általában. A jog módszerei és segédtudományai
341 Nemzetközi jog
342 Államjog. Alkotmányjog. Közjog. Államigazgatási jog
343 Büntetőjog. Büntetőeljárás. Kriminológia
344 Katonai büntetőjog
347 Polgári jog. Magánjog
348 Egyházjog
349 Speciális jogok
349.2 Munkajog
349.3 Társadalombiztosítási jog
349.7 Atomjog
35 Államigazgatás. Közigazgatás. Államigazgatási jog.Közigazgatási jog. Hadtudomány
35.07 Államigazgatási intézmények
35.08 Államigazgatási szolgálat. Államigazgatási tisztségviselxC3k. Közalkalmazottak. Hivatalos személyek
351 Az államigazgatás sajátos feladatai és ágai
352 Alapfokú igazgatás. Helyi igazgatás. Az államigazgatás helyi szervei. A községi és városi igazgatás szervei. Helyi önkormányzatok
353 Középfokú igazgatás. Regionális önkormányzatok
354 Felsőfokú igazgatás. Az államigazgatás központi szervei. Minisztériumok
355 Hadtudomány általában
356 Gyalogság. Vezérkar. Katonai igazgatás és segédszolgálatok.
357 Lovasság. Gyorsan mozgó alakulatok.
358 Tüzérség. Műszaki alalkulatok. Légierő
359 Haditengerészeti erő. Tengeri haderőnem. Hadiflotta.
36 Szociális gondoskodás. Lakásügyek. Fogyasztási érdekek. Biztosításügy.
364 Szociális gondoskodást igénylő szociális problémák, szociális gondozás fajtái
364.1 A jólétet befolyásoló általános problémák
364.2 A szociális segítségnyújtást szükségessé tévxC3 problémák
364.4 A szociális segítségnyújtás fajtái
365 Lakásigények. A lakásszükséglet kielégítése.
366 Fogyasztói érdekek
368 Biztosításügy
369 Társadalombiztosítás
369.01 A társadalombiztosítás elmélete, célja, alapelvei
369.2 Munkaképtelenség esetére szóló társadalombiztosítás
369.3 Munkanélküliség esetére szóló szolgáltatás
369.5 Öregségi biztosítás
369.6 Hátramaradottak biztosítása (özvegyek, árvák pénzügyi ellátása)
369.7 Családipótlék-biztosítás. Biztosítás gyermekek részére.
369.8 Szociális segély
37 Nevelés és oktatás
37.01 A nevelés és oktatás alapjai
37.02 A didaktika (oktatáselmélet) és módszertan általános kérdései (alapelvek, módszerek)
37.03 Értelmi nevelés, személyiségformálás
37.04 Nevelés a növendék szempontjából. Pedagógiai tanácsadás
37.05 Iskolafenntartók
37.06 Társadalmi problémák, kapcsolatok. Szociális helyzet és környezet. Iskola és tanulók kapcsolata. Személyes kapcsolatok.
37.07 Igazgatási kérdések
37.08 Személyzeti kérdések
371 Oktatás és nevelés szervezési kérdései
372 Iskoláskor előtti nevelés és az elemi oktatás tartalma, tevékenységi formái. Valamennyi iskolafokozat és iskolatípus tantárgyai
373 Általánosan képző iskolák
374 Iskolán kívüli nevelés és oktatás. Népművelés. Ifjúsági munka. FelnxC3ttoktatás.
376 Különleges csoportok nevelése és oktatása
377 Szakképzés, szakiskolák
378 Felsőoktatás. Egyetemek. Főiskolák.
379.8 Szabad idő felhasználása
39 Etnográfia
390.4 Ruhátlanság, nudizmus
391 Ruházat, viselet
392 A magánélet szokásai és hagyományai
393 Halotti szokások, temetkezési szokások
394 Közéleti, társasági szokások
395 Társadalmi érintkezés szabályai, etikett, illemszabályok
396 Nőkérdés
397 Nem államalkotó népek és törzsek erkölcsei és szokásai
398 Folklór, szellemi néprajz
398.2 Népi próza
398.3 Néphit, népszokások
398.4 Természetfölötti lények és jelenségek
398.5 Népi olvasmányok, népi színjátékok
398.6 Találós kérdések, kikiáltások
398.7 Álmoskönyvek, álomfejtés
398.8 Népdal
398.9 Közmondások, szállóigék, tréfák
398.95 Népi növény-, állat- és helynevek
5 Matematika és természettudományok
50 Általános természettudományos művek
501 Általános művek az egzakt természettudományokról
502 A természet. Természetvédelem...stb.
504 Környezettudomány
51 Matematika
510 A matematikai alapvető és általános vizsgálódásai
512 Algebra
514 Geometria
515.1 Topológia
517 Analízis
519.1 Kombinatorikus analízis. Gráfelmélet
519.2 Valószínűségelmélet és matematikai statisztika
519.6 Számoló matematika, numerikus analízis és programozás. Számítógép-tudomány
519.68 Számítógépprogramozás
519.7 Matematikai kibernetika
519.8 Operációkutatás
52 Csillagászat. Geodézia
520 Mérőberendezések és módszerek
521 Elméleti csillagászat
523 Naprendszer
524 Csillagok. Világegyetem
527 Navigáció
528 Geodézia. Térképészet
529 Kronológia. Naptárak. Időmeghatározás
53 Fizika
531 Szilárd és merev testek mechanikája
532 Folyadékok mechanikája
533 Aerodinamika
534 Akusztika
535 Fénytan
536 Hőtan
537 Villamosság. Mágnesség
538.9 Kondenzált anyag fizikája
539 Az anyag fizikai szerkezete
54 Kémia
54.01 Kémiai anyagok és rendszerek. Eredet. Előfordulás. Fázisok
54.02 Összetétel. Szerkezet. Izotópok
541 Elméleti kémia
542 Gyakorlati, laboratóriumi, preparatív és kísérleti kémia
543 Analítikai kémia
546 Szervetlen kémia
547 Szerves kémia
548 Kristálytan
549 Ásványtan
55 Földtudományok
550 A geológia segédtudományai
551 Általános földtan
552 KxC3zettan. Petrográfia
553 Gazdasági földtan. Teleptan. Ásványok, ércek kxC3zetek telepei
556 Hidroszféra. Víz általában. Általános hidrológia
56 őslénytan, Paleontológia
56.0 Általános őslénytan
56.01 Általános elméletek
56.02 Fosszilia-félék
56.07 Vizsgálati módszerek. A fossziliák meghatározása
561 Paleobotanika rendszertana
562/569 Paleozoológia rendszertana
57 Biológia
57.01 Általános törvények, elméleti szempotok, jellemzxC3 vonások és tulajdonságok
57.02 Biológiai és etológiai (viselkedési) folyamatok: működés, környezeti kölcsönhatás
57.03 Jellemző tulajdonságok változásának összesége. Biológiai jelenségek és folyamatok sebessége. Kinetika. Egyensúly
57.04 Hajtóerők, hatások
57.05 Szabályozó folyamatok elvei különbözxC3 szinteken
57.06 Élő szervezetek nevezéktana és rendszertani osztályozása
57.07 Kihalt fajok, rendek, stb. Növényi, állati és emberi fosszilis maradványok
57.08 Biológiai technika
572 Embertan, antropológia
573 Általános és elméleti biológia
574 Általános ökológia
575 Genetika
576 Sejttan
577 Az élet anyagi alapjai
577.0 Elméleti tulajdonságok
577.1 Biokémia
577.2 Molekuláris biológia
577.3 Biofizika
578 Virológia
579 Mikrobiológia
58 Növénytan
581 Általános növénytan
581.1 Növényélettan
581.2 Növénybetegségek
581.3 Növényembriológia
581.4 Növénymorfológia. Növényanatómia
581.5 Növényökológia
581.6 Alkalmazott növénytan
581.8 Növényszövettan
581.9 Növényföldrajz
582 Növényrendszertan
59 Állattan
591 Általános állattan
591.1 Állatfiziológia
591.2 Állatbetegségek
591.3 Állatok embriológiája. Fejlődéstan (ontogénia) Egyedfejlődés
591.4 Állatanatómia
591.5 Állatökológia
592//599 Állatrendszertan
592 Gerinctelenek
594 Puhatestűek. Mollusca
595 Szelvényezett testűek. Ízelt állatok. Articulata
596/599 Gerinchúrosok. Chordata
597/599 Gerincesek. Vertebrata
597 Halak. Pisces. Ichthyologia
598 Sauropsida
599 Emlősállatok. Mammalia
6 Alkalmazott tudományok
61 Orvostudomány
61:796.1 Sportorvostan
61(091) Orvostudomány története
611 Általános anatómia
612 Élettan. Fiziológia
613 Általános személyi higiéné
614 Közegészségügy. Balesetvédelem. Társadalomorvostan
615 Gyógyszertan
616 Patológia. Kórtan.
616002.77 Reumatológia
616006 Onkológia
616008 A szervek működésének és ellenállóképességének zavarai
616039.76 Intenzív kezelés
616036.2(231) Trópusi betegségek
616053.2 Gyermekgyógyászat
616053.31 Neonatológia
616053.9 Geriátria
61607 Laboratoriumi diagnosztika
61608 Kezelés, orvosi ellátás, a kezelés mikéntje
616083 Betegápolás, beteghigiéne. Ápolástan.
616089 Sebészeti, műtéti kezelés
616092 Kórélettan. Kórélettan.
616.1 A vérkeringés szerveinek betegségei
16.2 A légzőszervek betegségei
616.3 Az emésztőszervek betegségei
616.4 A vérképző rendszer, a nyirokrendszer, a belső elválasztású mirigyek betegségei
616.5 BxC3rgyógyászat
616.6 Urológia
616.7 Mozgásszervek. A mozgás patológiája
616.8 Idegkórtan
616.89 Pszichiátria
616.9 Fertőző és ragályos betegségek
617 Ortopédia. Sebészet. Szemészet
617001 Traumatológia
617.3 Ortopédia
617.5 Egyes tesztrészek sebészete. Sebészeti topogaráfia
617.7 Szemészet
618 Nőgyógyászat. Szülészet
619 Állatorvostudomány
62 Mérnöki tudományok. Technika
620 Anyagvizsgálat. Anyagismeret
621 Gépészet. Magtechnika. Elektrotechnika
622 Bányászat
623 Haditechnika
624 Építőmérnöki tudományok
625 Szárazföldi utak technikája
626/627 Vízépítés
626 Vízépítés általában
627 Víziutak és kikötők építése
628 Egészségügyi mérnöki technika
629 Járműtechnika
63 Mezőgazdaság, erdőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, halászat
630 Erdészet
631 Mezőgazdasági üzemtan
632 Növényi károk , Növénybetegségek. Növényvédelem
633 Növénytermesztés
634 Gyümölcstermesztés és szőlőművelés
635 Kerti Növények
636 Állattenyésztés általában
637 Tej, hús, állati termékek
638 Rovarok és egyéb ízeltlábúak tartása, tenyésztése
639 Vadászat. Halászat. Haltenyésztés
64 Háztartás
640 A háztartások fajtái
640.7 Üdülők, hétvégi házak háztartása
641 Élelmiszerek. Ételek és elkészítésük
642 Étkezések. Asztali edények és étkészletek
643 Lakás
644 Higiéniai és kényelmi eszközök a lakásban
645 Lakberendezés
646 Ruházat és testápolás a háztartásban
647 Háztartási személyzet
648 Mosás és tisztítás
649 Gyermekek, betegek, vendégek ellátása
65 Szervezés. Ügyvitelszervezés. Üzemvezetés. Üzemszervezés.
65.01 Módszertani kérdések. A szervezés elmélete és gyakorlata
651 Irodaszervezés. Irodatechnika
654 Híradásügy. Távközlés
655 Grafikai iparok. Nyomdászat. Kiadók. Könyvkereskedelem
656 Közlekedés és posta szervezése
657 Számvitel. Könyvvitel.
658 Üzemgazdaság. Kereskedelmi technika
658.1 Vállalati formák. Pénzügyek.
658.3 Személyzet. Emberi tényező. Üzemi legkör. Human relations.
658.5 A gyártás szervezése. Gyártástervezés. Konstrukció. GyértésellenxC3rzés.
658.6 Kereskedelmi technikák. Árak. Szolgáltatások.
658.7 Bevásárlás. Beszerzés. Raktárkezelés.
658.8 Értékesítés. Eladás. Marketing.
658.9 Egyéb kereskedelmi ügyletek (Haszonbérlet. ElxC3fizetéses, folyamatos ügyletek)
659 Hirdetésügy. Reklám. Információ. Közvélemény-alakítás.
66 Vegyipar és rokon iparágak. Kémiai technológia
66.01 Vegyészmérnőki tudományok
66.02 Vegyipari müveletek és berendezések
66.03 Az egyes vegyipari ágazatok sajátos eljárásai és berendezései
66.04 Hőkezelési eljárások és berendezések
66.05 Vegyipari gépek és készülékek
66.06 Folyadékok kémiai technológiája
66.07 Gázok kémiai technológiája
66.08 Fizikai és kémiai eljárások és berendezések a vegyiparban
66.09 Kémiai reakciók
661 Vegyi anyagok. Kemikáliák. Gyártás és felhasználás
662 Pirotechnika. Robbantóanyagok. Hőtechnika
663 Mikrobiológiai iparok
664 Élelmiszerek előállítása és tartósítása
665 Olajok , zsírok, viaszok fényezőanyagok, ragasztóanyagok
666 Üveg. Kerámia. Zománc. Mükő. Cement. Szilikátkohászat
667 Festéstechnikai iparágak
669 Kohászat. Fémekés ötvözetek
67 Iparágak és mechanikai technológiák
671 Nemesfémekből és drágakövekből készült tárgyak
672 Vasból és acélból készült tárgyak
673 Nemvasfémekből készült tárgyak
674 Faipar
675 Bútoripar. Szőrmeipar. Műbőrgyártó ipar
676 Papíripar
677 Textilipar
678 Gumi- és műanyagipar
679 Különféle anyagok megmunkálása
68 Iparágak. Továbbfeldolgozó iparok
681 Finommechanika. Műszeripar
682 Kovácsiparok. Épületvasalások
683 Vasáruk
684 Bútorgyártás. Kárpitosipar
685 Bőrfeldolgozó iparok
686 Könyvkötés. Fémbevonatok. Üvegmesterség. Irodai felszerelések
687 Ruházati iparok
69 Építőipar. Építőanyagok
691 ÉpítxC3anyagok. Építőelemek
692 Épületrészek
693 Kőművesmesterség
694 Faszerkezetek. Ácsmesterség. Épületasztalosság
696 Egészségügyi, gáz-, gőz és elektromos berendezések épületekben
697 Épületek fűtése, szellőztetése, klimatizálása
698 Befejező és díszítő munkák az építőiparban
7 Művészetek
7.01 Művészetelmélet
7.02 A művészet technikája
7.03 Művészeti stílusok
7.04 Művészeti ábrázolás tárgyai, Ikonográfia
71 Területrendezés
711 Területrendezés. Város- és falurendezés
712 Természetes és mesterséges (tervezett) táj.Tájalakítás.Tájrendezés. Kertépítés. Parképítés
719 Tájvédelem
72 Építészet
72.01 Építészet elmélete
72.02 Építészet technikája
72.03 Építészeti stílusok
72.04 Építészeti részletek, díszítés, ornamentika
721 Épületek tervezése
725 Középületek
726 Egyházi épületek
727 Művelődési, tudományos célú épületek
728 Lakóépületek
73 Szobrászat
73.02 Szobrászat technikája
73.04 Szobrászati ábrázolás tárgyai
736 Kő - és fémmetszés. Pecséttan
737 Éremtan. Numizmatika
738 Művészi kerámia
739 Ötvösművészet
74 Rajzművészet
745 Iparművészet
746 Kézimunka
747 Lakásművészet, belsőtérművészet
748 Üvegművészet
749 Művészi bútorzat
75 Festészet
75.02 Festészet technikája
75.03 Festészeti stílusok
75.04 Festészeti ábrázolás tárgyai
75.05 A festészet gyakorlati alkalmazása
76 Grafikai művészetek
76.01 Grafikai művészetek esztétikája
76.02 A grafikai művészet technikája
761 Magasnyomás
762 Mélynyomás
763 Síknyomás, litográfia
766 Alkalmazott grafika
769 Metszetgyűjtemények
77 Fényképezés
77.01 Fényképezés elmélete
77.02 Fényképészeti eljárások
77.03 Dokumentum-fényképezés
77.04 Fényképezés az ábrázolás témája szerint
771 Fényképészeti felszerelések, eszközök, anyagok
772 Fényképészeeti eljárások
778 A fényképezés alkalmazásai
778.5 Mozgófényképezés, kinematográfia
778.6 Színes fényképezés
78 Zene
78.01 Zeneelmélet
78.02 Zeneművek előállításának technikája
78.03 Zenei stílusok
79 Szórakozás
791.43 Filmművészet
792 Színházművészet
793 Társas szórakozások
794 Asztali játékok
796 Sport
797 Vizisportok
798 Lovassport
799 Horgászat, halászat
8 Nyelv és irodalom
800 A nyelv általános kérdései
800.1 A nyelv filozófiája, eredete és fejlxC3dése.
800.2 A nyelvek ősformái és fejlődési szakaszai
800.6 Nyelvhelyesség
800.7 Gyakorlati nyelvismeret
800.8 A nyelvek általá nos csoportosítása, felosztása és osztályozása
800.9 Jelnyelvek, amelyek nem írásos és nem nyelvi szavakon alapszanak
801 A nyelvészet és filológia kérdései általában
801.1 Helyesírás és kiejtés
801.2 Szótan. Szófajok (beszédrészek)
801.3 Lexikológia. Szókincs. Szótárak
801.4 Hangtan. Fonetika. A beszédhangok
801.5 Nyelvtan (szűkebb értelemben).Jelentéstan, alaktan, mondattan
801.6 Verstan. Prozódia
801.7 A filológia segédtudományai
801.73 Szövegkritika. Hermeneutika
801.8 A nyelvészet és filológia forrásai. Szövegkiadások. Nyelvemlékek
Egyes nyelvek
809.451.1 Magyar nyelv
82 Világirodalom, irodalomtudomány
82:014 Világirodalmi folyóiratok bibliográfiája. Repertóriumok
82:016 Szakbibliográfiák, világirodalom, irodalomtudomány
82(03) Világirodalmi lexikonok, enciklopédiák
82(091) Egyetemes irodalomtörténetek
82(091)-1 A költészet története
82(091)-14 Líratörténet
82(091)-2 Drámatörténet
82(091)-31 Regénytörténet
82A/Z Egyes szerzők művei
82-821 Szerzői gyűjtemények
82-822 Világirodalmi szöveggyűjtemények
82.0 Irodalomtudomány általában
82.01 Irodalmi esztétika. Az irodalom bölcselete.
82.015 Irodalmi irányzatok, áramlatok
82.03 Fordításelmélet
82.08 Műfajelmélet. Stilisztika. Narratológia
82.08-14 Líraelmélet
82.08-2 Drámaelmélet
82.08-31 Regényelmélet
82.085 Retorika
82.09 Irodalmi kritika
82.091 Összehasonlító irodalomtudomány
Egyes irodalmak
894.511 Magyar irodalom
9 Régészet. Földrajz. Életrajz. Történelem
91 Földrajz. Geográfia. A Föld és országainak tanulmányozása. Utazások. Regionális földrajz
910 A földrajz általános kérdései
910.1 Földrajztudomány elmélete, rendszere és módszerei
910.2 A földrajzi kutatások utazások módja és technikája
910.3 Sajátos jellegü területek kutatása
910.4 Földrajzi felfedező utak. Expediciók
911 Általános földrajz. Geofaktorok
911.2 Természeti földrajz
911.3 Gazdasági-társadalmi földrajz
911.37 Települések. Településtudomány. Településföldrajz
911.5 Tipológiai földrajz
911.6 Regionális földrajz
911.7 Összehasonlító földrajz
911.8 Normatív földrajz
911.9 Alkalmazott földrajz
912 Egy földterület nem szöveges ábrázolásai: képek, látképek, diagrammok, kartogrammok, atlaszok, földgömbök
913 Regionális földrajz
914/919 Az egyes országok leírása sajátosan földrajzi szempontból
902 Régészet
903/904 xC3srégészet. A történelmi korok kulturális maradványai. Régiségek
929 Életrajz. Biográfia és rokon tudományok
929.5 Genealógia
929.6 Heraldika. Címertan
929.7 Nemesség. Nemesi címerek
929.9 Zászlók. Lobogók
930 Történelem. Történettudomány. Történeti segédtudományok
930.1 A történettudomány elmélete. Történetfilozófia
930.2 Az írott forrásokon alapuló tanulmányozás módszerei
930.22 Oklevéltan. Diplomatika
930.23 Történeti forráskritika
930.24 Történelmi kronológia
930.25 Levéltártan
930.27 Epigráfia. Paleográfia
930.8 Összefoglaló általános történeti áttekintések
930.85 Művelődéstörténet (földrajzi alosztásokkal)
931 Az ókori népek története
931.5 Ókori Kína
932 Ókori Egyiptom
933 A zsidó nép története
934 India és Indokína
935 Az ókori kelet
936 Az észak-, a nyugat- és a kelet-európai törzsek, a germánok, a kelták és a szlávok története
937 A római birodalom története
937.5 Az etruszkok története
938 Az ókori görög államok története
940 Európa története
940.1 A középkor története
940.2 Az újabbkor története
940.3/.4 Az első világháború története
940.5 A két világháború közötti időszak
940.53./54 A második világháború története
940.55 A második világháború utáni időszak
Egyes országok, területek története
943.9 Magyarosrszág története